top of page

קרנות פנסיה

פנסיית נכות


קרן פנסיה היא חיסכון המקנה לבעליו קצבה לשארית חייו עם הגיעו לגיל הפרישה או במקרה של נכות הגורמת לאובדן כושר עבודה. קרנות הפנסיה פועלות ע"פ תקנון שהוא מעין חוזה לכלל המבוטחים.מדי חודש מועברים כספים מהעובד והמעביד לקרן הפנסיה ונצברים בסל המקנה זכויות בגיל פרישה, ליורשים במקרה של פטירה ובמקרה של אובדן כושר עבודה. מי שלא שולמו עבורו דמי גמולים במשך מספר חודשים רצופים יתכן ולא יוכל לתבוע את קרן הפנסיה עקב אובדן כושר עבודה.


פנסיית נכות - מה זה?

פנסיית נכות הינה הסכום החודשי שישולם לעמית בקרן הפנסיה במקרה שהוא איבד את כושרו לעבוד עקב מצבו הבריאותי. הגמלה החודשית תשולם לעמית לאחר 3 חודשים של אובדן כושר עבודה ולאחר מיצוי של כל ימי המחלה הצבורים לטובתו במקום העבודה. הזכאות לפנסיית נכות מותנית בתקופת אכשרה- מספר החודשים המינימאלי של תשלום דמי גמולים שנדרש לצורך הכרת הקרן בנכות. רק בתום תקופת האכשרה שקבעה קרן הפנסיה יוכל העמית להגיש תביעה בגין אובדן כושר עבודה ולקבל פנסיית נכות.


מה גובה פנסיית הנכות?

גובה פנסיית הנכות נקבע ע"פ שכרו של העמית, גיל ההצטרפות לקרן הפנסיה ומסלול הפנסיה בו בחר. במקרה של אובדן כושר עבודה מלא (מעל 75%) תשולם פנסיה מלאה ובמקרה של אובדן כושר עבודה חלקי (מעל 25%) תשולם פנסיה חלקית.בזמן קבלת הפנסיה העמית ממשיך לצבור את זכויותיו לפנסיית זקנה, כך שכאשר יגיע לגיל פרישה יוכל לקבל פנסיית זקנה.


מי קובע את הנכות ?

וועדה רפואית מטעם קרן הפנסיה קובעת את שיעור הנכות של העמית. במקרים מסוימים רופא הקרן רשאי לקבוע נכות זמנית. במידה והעמית אינו מסכים עם קביעתה של הוועדה הרפואיות הוא יכול לערער על החלטתה.

*חשוב לציין כי גם במקרה בו נקבעה נכות צמיתה, קרן הפנסיה רשאית מעת לעת לזמן את העמית לבדיקה רפואית.


באילו נסיבות יכולים להשתנות תנאי הזכאות?

במהלך שנות הקריירה אנשים מחליפים מקומות עבודה, יוצאים לחופשות ללא תשלום או לוקחים פסק זמן מעבודה עקב סיבות שונות. בתקופות אלו מפסיק המעסיק להפריש כספים לקרן הפנסיה ועל מנת שהמבוטח ישמור על זכויותיו עליו להמשיך להפריש תשלומים באופן סדיר לקרן הפנסיה.


כדאי לשים לב….

  • זכאות מגורם ממשלתי עלולה לגרום ל"כפל קצבאות"- נכה הזכאי לקצבת נכות ממשרד הביטחון או מביטוח לאומי במסגרת נפגעי עבודה, חוק המתנדבים, חוק נפגעי פעולות איבה ועוד עשוי לא להיות זכאי לפנסיית נכות.

  • נכה שיש לו הכנסה מעבודה, יהיה זכאי למלוא פנסיית הנכות המשולמת לו ובלבד שסכום ההכנסה מעבודה ביחד עם סכום הגמלה, אינו עולה על השכר הקובע שמוגדר בקרן הפנסיה (כאשר הסכום גבוה מהשכר הקובע- תקוזז פנסיית הנכות).

  • אם נדרשתם למלא הצהרת בריאות במועד הצטרפותכם לקרן הפנסיה הקפידו למלא אותה כראוי. אחת הסיבות העיקריות לדחיית תביעות בגין אובדן כושר עבודה היא הצהרת בריאות חסרה. ברגע שמוגשת תביעה בגין אובדן כושר עבודה קרן הפנסיה בודקת את תיקו הרפואי של העמית לאורך השנים. במצב בו מתגלה שהעמית לא דיווח על בעיותיו הרפואיות קרן הפנסיה תידחה את תביעתו ולא תעניק לו פיצוי בגין אובדן כושר עבודה.

 

אנחנו כאן כדי לספק סיוע במימוש זכויות רפואיות במקרים של פנסיית נכות

בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות עקב פגיעות בעבודה לרבות מחלת מקצוע. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע , המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות עקב פגיעות בעבודה, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בפנייתך לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך בפנסיית הנכות.

כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך.

 


אנחנו כאן בשבילכם 

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בפנייתכם לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לכם עקב המצב הרפואי שלכם. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לכם בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידכם.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

  • מייל
  • טלפון
  • ווטסאפ
bottom of page